خدمات مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه: آزمون های شخصی ساز

 

روند مطالعه و آزمون برای هر فرد متفاوت است. بنا به روحیات هر دانش‌آموز و با توجه به نمرات کسب شده توسط وی و همچنین برنامه ریزی درسی و آزمونهای قبلی، نیاز به تهیه و تنظیم سوالات متفاوتی وجود دارد. بر همین اساس تمام آزمونهای تستی در دپارتمان به صورت شخصی ساز برگزار می شوند. بدین معنا که برای هر شخص سوالهای خاص بنا به نیاز همان شخص انتخاب خواهد شد. از جمله مهمترین فواید این آزمونها این است که نتایج آنها دقیقا شرایط درسی شخص را مشخص میکند و بدین ترتیب هم مشاورین و هم دبیران برای برنامه ریزیهای بعدی دقیق ترین برآورد ممکن را خواهند داشت. همچنین در طول سال تحصیلی خود دانش‌آموز جایگاه دقیق خود را مشخص خواهد کرد و نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی خواهد شناخت.