همایش پیشرفته و ممتاز شیمی پایه دکتر صابونی

همایش پیشرفته و ممتاز شیمی پایه تحلیل و بررسی ۲۰۰ سؤال احتمالی شیمی دوم و سوم دکتر مصطفی صابونی سوابق: ابوریحان، هدف، طراح و گزینشگر آزمون های آزمایشی، مؤلف کتاب های انتشارات کانون فرهنگی آموزش، آیندگان و… جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴ تا ۲۱