نوروفیدبک

/
نوروفیدبک میان روانشناسان و مشاوران به دوپینگ اخلاقی معروف است. در…

پانسیون آگاهانه

/
 استفاده مستمر از فضای دپارتمان و امکانات آن از جمله برنامه‌ه…

آزمون های شخصی ساز

/
روند مطالعه و آزمون برای هر فرد متفاوت است. بنا به روحیات هر دانش‌آمو…

پشتیبانی آگاهانه

/
 یکی از موارد مهمی که هنوز کاملا در نظام درسی کنکور و برنامه ری…

کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی

/
بنا به درخواست مراجعه کنندگان به دپارتمان آگاهانه، کلاسهای درسی به صورت خصوص…