آگاهانه : تراز در کنکور

تراز در کنکور به چه معناست؟

/
فرض نمایید از دانش آموزان كلاس شما آزمون عربی …