تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 1395

/
قانون سنجش و پذیرش دانشجو مشتمل بر 11 ماده و هفت تبصره در جلسه…