دانش آموزان هزار ساعت عربی می‌خوانند اما ...

/
یک استاد دانشگاه گفت: دانش آموزان حدود هزار ساعت عربی می خوا…