مطالب توسط مدیرسایت

معنای ضریب دروس در کنکور و ضریب هر درس

ضرایب دروس برای اهمیت دروس مشخص شده اند. با در نظر نگرفتن میزان پاسخگویی دانش آموزان به هر کدام از دروس معنای ضرایب دروس به صورت زیر تعریف می گردد: به طور مثال ضریب درس ادبیات در تمامی رشته ها ۴ و ضریب درس عربی ۲ است،این بدین معناست که ارزش هر تست ادبیات به […]

در جلسه مشاوره تحصیلی چه می گذرد؟

گام اول: ارزیابی سطح فعلی دانش آموز و روند آموزشی و عادات مطالعه ی وی در این مرحله در ابتدا بررسی می کنیم که دانش آموز تاکنون به چه میزان و طبق چه برنامه ای مطالعه کرده است. اهداف و انگیزه های دانش آموز را بررسی کرده و شرایط روحی و تحصیلی وی را به […]