آمریکا تسلیم شد؟ تداوم معافیت تحریمی ۸ کشور برای خرید نفت از ایران

آمریکا تسلیم شد؟ تداوم معافیت تحریمی ۸ کشور برای خرید نفت از ایران
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳