بیمه سلامت قرار است براساس توانایی مالی، افراد را تحت پوشش قرار دهد؟

بیمه سلامت قرار است براساس توانایی مالی، افراد را تحت پوشش قرار دهد؟
Source: اخبار دانشگاهPublished on ۱۳۹۷-۱۲-۲۳