• مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه - روزبه ثروتی

برنامه ویژه برای ورود به رشته‌های پزشکی ، داروسازی و …