خدمات مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه: کلاس های پایه

 

تسلط بر دروس پایه برای دانش­آموزان مخصوصا در سال آخر دارای اهمیت حیاتی است. هم به دلیل اهمیت معدل پایه­های پایین­تر و تاثیر مستقیم آن در آزمون کنکور سراسری و هم به منظور یادگیری دروس جدید نیاز است این تسلط در پایه­های پایین­تر بوجود آمده باشد. کلاس­های دروس پایه به همراه جمع­بندی و با هر دو دیدگاه حل تست و حل تشریحی به منظور حصول نتیجه در آزمون­های پایان سال و آمادگی برای آزمون کنکور در برنامه­ی دپارتمان قرار گرفته است.

کلاس­ها بنابر سطح علمی دانش­آموزان که با آزمون مشخص می­گردد در هر پایه تشکیل می­گردد تا متناسب با نیازهای وی برنامه کلاس­ها طراحی شود. هم­چنین مشاورین دپارتمان در طول جلسات خود با هر دانش­آموز برآوردی از سطح پیشرفت دروس پایه خواهند داشت و تعداد جلسات موردنظر و کم و زیاد شدن احتمالی آن­ها را پیشنهاد خواهندکرد.