• مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه - سید محمد رضا ساداتی شاد

برنامه ویژه برای ورود به رشته‌های پزشکی ، داروسازی و …